Právo
Důvěra
Spolehlivost
Řešení s
přehledem
Pomáháme Vám
vítězit
Obchodní
právo a
zastoupení
v Asii

Novinky & média

V právní rubrice březnového vydání odborného měsíčníku Průmyslové spektrum vyšel článek JUDr. Richarda Štaince na téma Moratorium a jeho důsledky věřitele .

V právní rubrice prosincového vydání odborného měsíčníku Pro města a obce vyšel článek Richarda Štaince na téma legálnosti ukládání "provozních" poplatků za sňatečné obřad

23. 10. 2018: Poprvé v historii byla českou justicí řešena obžaloba obchodní společnosti, které bylo kladeno za vinu usmrcení osoby. Považujeme za profesní čest, že pro tuto precedentní kauzu si obžalovaná společnost zvolila právě naši advokátní kancelář. Obhajoba vedená JUDr. Richardem Štaincem v průběhu řízení zcela vyvrátila argumenty obžaloby a dosáhla zprošťujícího rozsudku v plném rozsahu. Jelikož je dané rozhodnutí zcela přelomové a v české judikatuře nové, bude sloužit jako precedent do budoucna pro obdobné případy, jak deklaroval sám rozhodující soud.

V právní rubrice říjnového vydání odborného měsíčníku Pro města a obce vyšel článek JUDr. Richarda Štaince

Naše advokátní kancelář se ujala obhajoby obchodní společnosti, která byla jako první právnická osoba v dějinách české justice obviněna z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Výsledek soudního řízení se stane precedentem pro posuzování obdobných případů v budoucnosti.

Naše advokátní kancelář v právním zastoupení žalované osoby zvítězila v řízení před Městským soudem v Praze, který zcela zamítl podanou žalobu, kterou se žalobci domáhali zrušení právnické osoby. Více o případu zde.

Naše právní kancelář byla pověřena zpracováním odborného právního posudku k přípustnosti kontroverzní výstavy "Body The Exhibition". Richard Štainc, který se dlouhodobě věnuje problematice dané právní úpravy, se opakovaně vyjádřil pro média k legalitě uvedené výstavy z pohledu českého práva, aktuálně tak učinil pro Deník. Článek v Deníku si můžete přečíst zde.

Náš významný klient, jeden z největších českých domovů seniorů, uspěl se svým odvoláním proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny o vypořádání předběžných úhrad ošetřovatelské péče za finanční rok 2016 ve výši několika jednotek milionů korun. Výsledek je o to cennější, že sama VZP uznala v rámci odvolacího řízení ve 100% nárokovanou částku, kterou klientovi zaplatila.

Advokát Richard Štainc se jakožto místopředseda Unie pohřebních služeb vyjádřil k chystané novele zákona o pohřebnictví pro Český rozhlas a deník Blesk.

V právním zastoupení našeho čínského klienta jsme dosáhli rekordního úspěchu, když Krajský soud v Praze dne 18. května 2016 pravomocně rozhodl v procesně složitém sporu, jehož podstatou byla práva k souboru pozemků oceněná na částku 130 milionů korun. Rozhodnutí soudu je konečné a znamená dosud nejvyšší nominální vítězství naší advokátní kanceláře v civilním řízení.

Deníky Bohemia dnes (3.11.2015) přinesly obsáhlý článek o připravované novele zákona o pohřebnictví, která byla zástupcům tištěných médií prezentována ministryní Karlou Šlechtovou během pondělní oficiální snídaně uspořádané na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Této významné události se vedle ministryně Šlechtové a předsedy Unie pohřebních služeb Jiřího Hamana zúčastnil též advokát Richard Štainc, který z odborného hlediska podpořil hlavní body připravované novely a úsilí ministerstva o změnu zákona. Článek si můžete přečíst zde.

V zastoupení našeho klienta jsme dosáhli významného úspěchu proti Hasičské vzájemné pojišťovně. Ve věci šlo o nárok na zaplacení celkové částky 6,6 milionů korun za vyhoření zemědělského objektu. Pojišťovna však zaplatila jen částku 2,6 milionů korun a další plnění odmítla. Poté, co jsme podali žalobu na částku 4 milionů korun, došlo při prvním soudním jednání k uzavření dohody, na základě které bylo našemu klientovi vyplaceno dalších 3,5 milionu korun včetně příslušenství. Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Foto z podpisu dohody nejdete zde.

Krajský soud v odvolacím řízení zprostil liberecké zastupitele ze všech bodů obžaloby a uznal jejich plnou nevinu. Naše obhajoba od počátku spočívala na nenaplnění formální stránky trestného činu, absenci úmyslného jednání a možnosti dvojího výkladu zákona. Odvolací soud tomuto názoru plně přisvědčil. Více o výsledku odvolacího řízení zde, o předchozím řízení zde.

V Liberci dnes začal „historický“ proces s radními Libereckého kraje, jak jej nazvala MF Dnes (více zde, zde a zde). Obhajoba je přesvědčena o tom, že pan Pavel Petráček neporušil trestní předpisy. Jednání obžalovaného po formální stránce nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu vymezeného trestním zákoníkem. Ten v daném případě kategoricky vyžaduje výhradně jednání úmyslné, kterého se však obžalovaný nedopustil. Obhajoba proto bude navrhovat úplné zproštění z obžaloby.

Občanský zákoník nově umožňuje uzavřít smlouvu o budoucím prodeji věci, kterou prodávající zatím sám nevlastní. Je tak například možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní k bytové jednotce, jíž se prodávající, který je zatím pouze nájemcem bytu, zaváže tento byt prodat v případě, že se v budoucnu stane jeho vlastníkem. Taková smlouva o smlouvě budoucí by měla být precizně zpracována, poněvadž je nutné přesně stanovit jednotlivé podmínky smluvního vztahu.

Podle nového zákona o obchodních korporacích jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi ten člen statutárního orgánu, který mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Povinnost dokazovat, že jednal s péčí řádného hospodáře, má před soudem člen orgánu obchodní korporace, nikoli žalobce.

Vrchní soud v Praze dnes přisvědčil obhajobě a rozhodl, že nedošlo ke zpronevěře celkové částky 33,5 milionů korun společnosti Strojírna Tábor s.r.o. v souvislosti s výstavbou závodu v Rusku, která byla obžalovanému kladena za vinu. Proti rozhodnutí soudu se nelze dále odvolat. Více o předchozím řízení zde.

Při hodnocení majetkových poměrů rodiče je nutno přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a ke způsobu jeho života. Pokud by určené výživné, odpovídající odůvodněným potřebám dětí, nebyl rodič schopen ze svých nízkých příjmů platit, musel by část svého majetku zpeněžit a takto získané peníze pro placení výživného použít. Pro účely stanovení výživného je třeba zkoumat životní úroveň rodiče v celé jeho šíři, nikoli jen izolovaně jeho aktuální příjem, který může být účelově udržován na nízké úrovni.

Okresní soud v Kladně dnes vynesl rozsudek ve věci tragické dopravní nehody u Velvar, o které informovala média. Soud reflektoval naši obhajobu obžalované řidičky a rozhodl o uložení podmíněně odloženého trestu v délce osmnácti měsíců. Rozhodnutí soudu je konečné. Článek zde, zde a zde

Pokud je v rámci odsuzujícího rozsudku stanoveno, že odsouzený je povinen nahradit škodu a současně je mu uložen (podmíněný) trest odnětí svobody a stanovena zkušební lhůta, nebrání to po právní moci odsuzujícího rozsudku v podání návrhu na exekuci, kterým se poškozený může domáhat splnění přiznané pohledávky. Výrok o náhradě škody učiněný v trestním řízení je vykonatelný okamžikem nabytí právní moci rozsudku. Pokud by odsouzený po právní moci rozsudku úmyslně nakládal se svým majetkem tak, aby zmařil nebo ztížil uspokojení pohledávky poškozeného, naplňovalo by takové jednání znaky skutkové podstaty trestného činu poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku.